top of page

นโยบายการเปลี่ยนสินค้า

“อินทรชิตร์” มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้ากับทางเรา ในกรณีสินค้าที่ซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจาก ความผิดพลาดของร้านค้า เรายินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากผู้ซื้อได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว

 

สินค้าที่สามารถเปลี่ยนหรือคืนได้

- ได้รับสินค้าผิดไม่ตรงกับเอกสารคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ

- สินค้าชำรุด หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า โดยผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากตัวสินค้าเองหรือเกิดจากการจัดส่ง

- สินค้ามีปัญหาภายใน 7 วันที่ใช้งาน

- หากต้องการเปลี่ยนสูตรขี้ผึ้งหรือน้ำมันนวด ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนเฉพาะกับสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่สั่งซื้อ และต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้แกะออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องรับผิดชอบชำระค่าส่วนต่างของสินค้า (หากมี) และชำระค่าจัดส่งเอง

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขการขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

- สินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืนต้องมีสภาพสมบูรณ์และยังไม่ได้ถูกเปิดใช้งาน

- การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ผู้ซื้อต้องรับผิดชอบการนำส่ง หรือส่งสินค้ากลับมายังสาขาที่ซื้อสินค้า ภายใน 7 วันหลังจากได้รับสินค้าตามวันที่ประทับตราขนส่ง หากเกินจากระยะเวลาที่กำหนด อินทรชิตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในทุกกรณี

- อินทรชิตร์ขอสงวนสิทธิ์ตรวจสอบสินค้าก่อนรับเปลี่ยนหรือรับคืน หรือคืนเงินตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายใน 2-7 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับสินค้าคืน

- ในกรณีที่ตรวจสอบสินค้าแล้วพบว่าไม่ได้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด ทางอินทรชิตร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้า โดยจะจัดส่งสินค้าชิ้นเดิมคืนให้แก่ผู้ซื้อ

- อินทรชิตร์จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งในการคืนสินค้า เฉพาะกรณีที่สินค้าเสียหายจากความบกพร่องที่มาจากทางอินทรชิตร์เอง (โดยค่าจัดส่งไม่เกิน 150 บาทต่อรายการสั่งซื้อ)

- ในกรณีไม่มีสินค้าให้เปลี่ยนใหม่ ทางเราจะคืนเงินให้ผู้ซื้อ โดยจำเป็นต้องขอข้อมูลบัญชีธนาคารผู้ซื้อเพื่อดำเนินการคืนเงินภายใน 15 วันทำการ

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

1. แจ้งปัญหาสินค้าและความประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ติดต่อแอดมิน/เจ้าหน้าที่ โทร : 02 513 8494 หรืออีเมล :  info@indrajid.com

2. เจ้าหน้าจะที่ติดต่อกลับ เพื่อแจ้งยืนยันความประสงค์เปลี่ยนหรือคืนสินค้า

3. นำสินค้าที่ต้องการเปลี่ยนหรือคืน พร้อมกล่องพัสดุที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด กรุณาแนบใบเสร็จรับเงินตัวจริงและใบกำกับภาษี ติดต่อที่ : บริษัท อินทรชิตร์ จํากัด 88 ซอย ลาดพร้าว 38 ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ในเวลาทำการปกติ วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น. หรือสามารถนำส่งสินค้าที่ประสงค์จะเปลี่ยนหรือคืนได้ทางไปรษณีย์

4. แอดมิน/เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากตรวจสอบสภาพสินค้าและยืนยันสถานะการเปลี่ยนสินค้า โดยการเปลี่ยนสินค้าจะแล้วเสร็จภายใน 7-10 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เจ้าหน้าที่แจ้งยืนยันการเปลี่ยนให้ลูกค้าทราบ ไม่นับรวมระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์

bottom of page