top of page
BG Silverjpg-01.png
กลอน3-02_1.png

สูตร หวัดไมเกรน

เข่า ข้อ สูตร ลอง

ปวดเมื่อยเอ็นใช้สูตร

สูตร  ผิวผื่นคัน

ลวก ไหม้ สูตร ดี

ริดสีดวงท่องสูตร

อินทรชิตร์ขี้ผึ้งยา

เหน็บชาต้องนวดสูตร

สูตร  นั้นแก้หนองฝี

กลากเกลื้อนมีสูตร ทา

เนื้อร้ายเน่าสูตร ๑๐ หนา

ตำรับไทยใช้ดีเอย

BG Silverjpg-01.png
ind cover web-05 copy.png
BG Silverjpg-01.png
ind cover web-02.png
BG Silverjpg-01.png
ind cover web-03.png